OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime Vaše osobné údaje

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“), so Zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o advokácii“) a s Kódexom správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi, je:

JUDr. Diana Eliasová, advokát
Radlinského 6, 010 01 Žilina
IČO:
e-mail: advokat.eliasova@gmail.com
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Dotknutá osoba

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú.

Prečo prevádzkovateľ spracováva osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je zo strany prevádzkovateľa nevyhnutné najmä preto, aby mohol:

 • poskytovať právne služby klientom a vykonávať advokátske povolanie,
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti,
 • chrániť oprávnené záujmy svoje, klientov a iných osôb.

Rozsah a uchovávanie osobných údajov

Všetky údaje prevádzkovateľ využíva výlučne na účely, pre ktoré mu boli poskytnuté. Vaše osobné údaje uchováva bezpečne a chráni ich pred neoprávneným prístupom.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

 1. Výkon povolania - poskytovanie právnych služieb:
  Právny základ podľa GDPR: Zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR).
  1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby, v poskytnutom rozsahu, ktorá:
   • kontaktovala prevádzkovateľa s dopytom jeho služieb prostredníctvom emailovej adresy
   • vyplnila kontaktný formulár nachádzajúci sa na webovom sídle prevádzkovateľa. Odoslaním kontaktného formulára na webovom sídle prevádzkovateľa potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate a súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov v poskytnutom rozsahu, v súlade so Zákonom ochrane osobných údajov, § 14 a § 19. Údaje budú použité výlučne za účelom súvisiacim s predmetom a obsahom odoslanej správy dotknutou osobou. Osobné údaje nevyužívame na zasielanie ponúk ani iných nevyžiadaných správ.
   • Tieto údaje sa spracovávajú po nevyhnutnú dobu na vybavenie požiadavky dotknutej osoby, na základe plnenia predzmluvných povinností.
  2. Prevádzkovateľ ďalej spracováva osobné údaje dotknutej osoby, ktorá sa stala jeho klientom. V tomto prípade bude spracúvať identifikačné, kontaktné a fakturačné údaje, ako aj všetku komunikáciu a podklady, ktoré jej dotknutá osoba poskytla na účely dodania služieb. Tieto údaje spracováva na základe plnenia zmluvných povinností alebo na účely splnenia zákonnej povinnosti. Osobné údaje sprostredkovateľ uchováva najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadi odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr:
   • knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania poslednej zásielky zapísanej v knihe,
   • inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania,
   • ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia,
   • skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu.
   Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:
   • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať,
   • skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov,
   • skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu,
   • skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v  trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s  obsahom klientskeho spisu, alebo predmetom ktorého bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.
 2. Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory:
  Právny základ podľa GDPR: Zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.
 3. Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu:
  Právny základ podľa GDPR: Čl. 89 GDPR.
 4. Personalistika a mzdy:
  Právny základ podľa GDPR: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR).
 5. Účtovné a daňové účely:
  Právny základ podľa GDPR: Zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR.
 6. Sieťová bezpečnosť
  Právny základ podľa GDPR: oprávnený záujem advokátov podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR.

Komu sprístupňujem prevádzkovateľ vaše osobné údaje?

Osobné údaje klientov a iných fyzických osôb sprístupňuje prevádzkovateľ len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. prípadným zamestnancom, osobám, ktoré poveruje vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, účtovným poradcom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď má prevádzkovateľ z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, je povinný prekaziť spáchanie trestného činu a  takisto má povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prianiu špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Ohľadom vašich osobných údajov nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako o vás získava prevádzkovateľ osobné údaje?

Ak ste jeho klient, vaše osobné údaje najčastejšie získava priamo od vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na schopnosť prevádzkovateľa poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj jeho povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o klientoch môže získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste klientom prevádzkovateľa, vaše osobné údaje najčastejšie získava od jeho klientov alebo z  iných verejných alebo zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môže osobné údaje o vás získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na základe zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o vás prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako klient máte právo považovať prístup k vašim osobným údajom, ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup k údajom ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa zachovávať mlčanlivosť a s poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

Zmeny podmienok ochrany osobných údajov

Informácie, ktoré je vám prevádzkovateľ povinní vzhľadom na spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si prevádzkovateľ vyhradzuje možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v  akomkoľvek rozsahu. V  prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom vám zmenu dá do pozornosti všeobecným oznámením na tejto webovej stránke.