FAQ

Pozrite si často kladené otázky

Potrebujem advokáta?
Advokát, ako nezávislý odborník podľa zákona, má za úlohu chrániť práva a záujmy svojich klientov, pričom sa riadi ich pokynmi a zachováva mlčanlivost. Jeho práca je kľúčová pri obhajobe ústavných práv a záujmov podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Môže byť nápomocný v sporových aj nesporových konaniach a je dôležitý pri rozhodnutiach o právnom postavení klienta. Advokát poskytuje široké spektrum právnych služieb, vrátane zastupovania pred súdmi, poradenstva, správy majetku a právnych analýz. Výhodou využitia jeho služieb je aj právna a disciplinárna zodpovednosť za správne poskytnuté služby, chránená povinným poistením. Viac informácií nájdete v sekcii služby na našej stránke.
Kedy je čas navštíviť advokáta?
Neexistuje presný moment, kedy by ste mali vyhľadať právnu pomoc advokáta, ale všeobecne platí, že čím skôr požiadate o konzultáciu, tým väčšia je šanca na úspešné uplatnenie vašich práv a nárokov. Skoré obrátenie sa na advokáta môže paradoxne znížiť celkové náklady na právne služby a otvoriť viac možností riešenia problému, ktoré v pokročilej fáze už nemusia byť dostupné. Naša kancelária ponúka bezplatné úvodné stretnutie, aby sme pochopili váš problém. Odporúčame klientom, aby sa nám ozvali hneď, ako narazia na právny problém alebo ak si nie sú istí, ako postupovať. Často sa nám podarí predísť problému alebo zabrániť jeho premlčaniu či iným komplikáciám.
Čo môžete zdieľať s advokátom?
Vzťah medzi advokátom a klientom je postavený na vzájomnej dôvere. Podľa zákona č. 586/2003 Z.z., s aktualizáciami, je advokát povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných pri vykonávaní svojej práce, vrátane osobných údajov chránených osobitným zákonom. Táto povinnosť pretrváva aj po ukončení právneho zastúpenia. Ak advokát poruší mlčanlivosť, môže čeliť zodpovednosti za spôsobenú škodu a disciplinárnym sankciám. Z toho vyplýva, že môžete advokátovi zveriť všetky detaily vášho prípadu, čo je často kľúčové pre presné právne posúdenie a riešenie vašej situácie.
Aké povinnosti má advokát?
Povinnosti advokáta sú definované zákonom č. 586/2003 Z.z. a jeho aktualizáciami. Advokát musí v práci chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta, pričom sa riadi jeho pokynmi, pokiaľ nie sú v rozpore s právom. V takom prípade musí klienta o nesúlade informovať a pokynmi sa neviazať. Advokát má tiež povinnosť postupovať s odbornou starostlivosťou, čo znamená, že musí konať čestne, svedomito, primerane a využívať všetky dostupné právne prostriedky v prospech klienta. Súčasťou jeho povinností je aj dbať na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných služieb, čím zabezpečuje, že jeho konanie je nielen efektívne, ale aj nákladovo efektívne.
Aké sú náklady na advokáta a je to pre mňa finančne dostupné?
Advokát účtuje za svoje právne služby odmenu, ktorú môže vyžadovať dopredu ako preddavok. Okrem odmeny má právo aj na úhradu výdavkov, ktoré reálne a dokladateľne vznikli pri poskytovaní služieb, ako sú napríklad súdne poplatky, cestovné, telekomunikačné výdavky, alebo náklady na odborné posudky a preklady. Taktiež môže požadovať náhradu za stratu času. Výška odmeny závisí od dohody medzi klientom a advokátom. V prípade, že sa na výške odmeny nedohodnú, určuje sa advokátova odmena podľa tarify MS SR č. 655/2004 Z.z.
Čo robiť, ak advokát urobí chybu?
Advokát je zodpovedný za škodu spôsobenú klientovi v rámci výkonu svojich advokátskych povinností, a takéto pochybenie má vplyv na jeho profesionálnu reputáciu. Podľa zákona č. 586/2003 Z.z. a jeho aktualizácií, advokát musí mať poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorú by mohol spôsobiť pri výkone svojej praxe.
Ako viem, ktorý advokát je dobrý?
Dôležitý je prístup advokáta k klientovi, schopnosť otvorene komunikovať a upozorniť na potenciálne riziká. Dobrý advokát poskytuje pravdivé informácie, snaží sa predchádzať nereálnym očakávaniam a je vždy pripravený vzdelávať sa a podávať maximálny výkon pre klienta. Vzájomná dôvera a profesionálny prístup sú kľúčové.
VÁŠ ADVOKÁT
Váš dôveryhodný partner vo svete práva

Som JUDr. Diana Eliasová, skúsená advokátka s rozsiahlym právnym vzdelaním a praxou. Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Paneurópskej vysokej škole som získala titul doktor práv a následne som nabrala bohaté skúsenosti pracujúc ako advokátsky koncipient a korporátny právnik. Špecializujem sa na občianske, rodinné, pracovné, realitné, obchodné a správne právo, poskytujem komplexné právne poradenstvo a zastupovanie. Môj individuálny prístup zaručuje flexibilné a odborné riešenia tailorované na potreby každého klienta. Svoje služby ponúkam v Žiline a okolí, v prípade potreby pôsobím aj v Bratislave a v Žiari nad Hronom. Kontaktujte ma pre profesionálne právne služby založené na bohatých skúsenostiach a hlbokých odborných znalostiach.