PRÁVNE SLUŽBY

Poskytujem právne poradenstvo a zastupovanie v nasledovných odvetviach

Občianske právo

 • Príprava všetkých typov zmlúv a iných právnych dokumentov
 • Majetkové vysporiadania

Rodinné právo

 • Rozvodové konanie
 • Úprava práv a povinností k maloletým deťom
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Pracovné právo

 • Vypracovanie pracovných zmlúv a iných pracovnoprávnych dokumentov
 • Ukončovanie pracovných pomerov
 • Pracovnoprávne spory

Realitné právo

 • Právna podpora pre realitné kancelárie
 • Právna podpora v developerských projektoch

Právo nehnuteľností

 • Poradenstvo pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností
 • Príprava kompletnej zmluvnej dokumentácie pri nakladaní s nehnuteľnosťami
 • Pozemkové právo

Obchodné právo

 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Zmeny v obchodných spoločnostiach / predaj
 • Príprava rôznych typov zmlúv a iných právnych dokumentov

Firemné poradenstvo

 • Manažment spoločností
 • Legislatívne zmeny
 • Dodržiavanie právnych predpisov
 • GDPR

Verejné obstarávanie

Komplexný právny servis vo všetkých fázach pre:
 • uchádzačov vo verejných obstarávaniach a iných výberových konaniach
 • verejných obstarávateľom a iné subjekty realizujúce výberové konania

RPVS – Zápis do registra partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba na:
 • Prvý zápis do RPVS
 • Zmena zapísaných údajov, výmaz z RPVS
 • Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod k 31.12.

Správne právo

 • Správne konanie
 • Katastrálne konanie
 • Stavebné konanie