O ADVOKÁTOVI
Som JUDr. Diana Eliasová, advokát s bohatými skúsenosťami a odbornosťou v oblasti práva

Vysokoškolské právnické vzdelanie prvého stupňa som ukončila v roku 2011 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V nadväznosti na toto štúdium som pokračovala vo vysokoškolskom štúdium druhého stupňa v študijnom odbore právo, ktoré som úspešne zavŕšila obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou v roku 2013 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy. Už popri štúdiu na vysokej škole som sa právu venovala aj v práci na pozícii asistent.

Po ukončení magisterského štúdia som pracovala šesť rokov ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii v Žiline, kde moja špecializácia bolo predovšetkým občianske, obchodné, rodinné a pracovné právo. Následne som pôsobila šesť rokov v spoločnosti ako korporátny právnik- v oblastiach verejného obstarávania, pracovného, obchodného a správneho práva, vrátane zastupovania na súdoch. Zároveň som sa simultánne venovala aj realitnému právu a právu nehnuteľností, v tejto oblasti mám úspešne absolvovaný realitný študijný program RSc. /Real estate consultant/.

Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2015, mi bol udelený akademický titul doktor práv.

PRÁVNE SLUŽBY

Poskytujem právne poradenstvo a zastupovanie v nasledovných odvetviach

Občianske právo

 • Príprava všetkých typov zmlúv a iných právnych dokumentov
 • Majetkové vysporiadania

Rodinné právo

 • Rozvodové konanie
 • Úprava práv a povinností k maloletým deťom
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Pracovné právo

 • Vypracovanie pracovných zmlúv a iných pracovnoprávnych dokumentov
 • Ukončovanie pracovných pomerov
 • Pracovnoprávne spory

Realitné právo

 • Právna podpora pre realitné kancelárie
 • Právna podpora v developerských projektoch

Právo nehnuteľností

 • Poradenstvo pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností
 • Príprava kompletnej zmluvnej dokumentácie pri nakladaní s nehnuteľnosťami
 • Pozemkové právo

Obchodné právo

 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Zmeny v obchodných spoločnostiach / predaj
 • Príprava rôznych typov zmlúv a iných právnych dokumentov

Firemné poradenstvo

 • Manažment spoločností
 • Legislatívne zmeny
 • Dodržiavanie právnych predpisov
 • GDPR

Verejné obstarávanie

Komplexný právny servis vo všetkých fázach pre:
 • uchádzačov vo verejných obstarávaniach a iných výberových konaniach
 • verejných obstarávateľom a iné subjekty realizujúce výberové konania

RPVS – Zápis do registra partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba na:
 • Prvý zápis do RPVS
 • Zmena zapísaných údajov, výmaz z RPVS
 • Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod k 31.12.

Správne právo

 • Správne konanie
 • Katastrálne konanie
 • Stavebné konanie